AndroLit manažment osvetlenia. APK For Android Smartphones

AndroLit manažment osvetlenia. APK For Android Smartphones

Description of AndroLit manažment osvetlenia.

Manažment ovládania osvetlenia Android zariadením cez rozhranie Bluetooth.
Nastavenie príkonu LED osvetlenia v štyroch diskrétnych úrovniach.
1. úroveň – 5%
2. úroveň – 40%
3. úroveň – 65%
4. úroveň – 100%
Nastavenie príkonu je nezávisle pre 2 svetelné vetvy.
1. Ľava
2. Pravá
Ovládanie je aktivované po zadaní PIN. Bez zadania PIN sa zobrazuje iba spotreba elektrickej energie.

Riadiaca jednotka meria sieťové veličiny
– Napätie
– Prúd
metódou “True RMS”. Z týchto veličiny sa vyhodnocuje:
– okamžitý činný Príkon
– Power Factor
– AHAP – priemerný inštalovaný činný príkon

Ďalej jednotka meria a kumuluje
– Prevádzkový čas
– Spotrebu elektrickej energie
– Platba za spotrebovanú elektrickú energiu
Tieto veličiny sa registrujú v pamäti EEPROM riadiacej jednotky s nonvolatilnosťou 1 minúta a nedajú nulovať.
V jednotke sa registruje
– Sadzba elektrickej energie
– PIN
– Výkonové úrovne

Aplikácia vyhodnocuje Dočasnú spotrebu, ktorá sa dá nulovať.
Ďalej umožňuje modifikovať
– PIN
– Sadzbu
– Výkonové úrovne
– Nulovanie dočasnej spotreby
– Zobraziť / skryť informácie o sieťových veličinách.
Management Lighting Control Android device via Bluetooth.
Power setting LED lighting in four discrete levels.
Level 1 – 5%
Level 2 – 40%
Level 3 – 65%
Level 4 – 100%
Power setting is independent for two light branches.
1. Lava
2. Right
Control is activated after entering PIN. Without entering a PIN, the only electricity consumption.

The control unit measures the network variables
– Voltage
– Current
method of “True RMS”. From these parameters are evaluated:
– Instantaneous active power
– Power Factor
– AHAP – average installed active power consumption

Furthermore, unit measures and cumulates
– Operating time
– Consumption of electricity
– Payments for consumed energy
These values ​​are registered in the EEPROM controller with nonvolatilnosťou one minute and can not be zero.
The unit is registered
– Electricity tariffs
– PIN
– Power levels

The application evaluates Interim consumption, which can be zero.
Also user can modify
– PIN
– RATES
– Power levels
– Reset dočasnej spotreby
– Show / Hide information about network variables.
Zobrazenie priemernej mesačnej spotreby. Zadávanie prevádzkových hodín za mesiac.

App Information of AndroLit manažment osvetlenia.

App Name AndroLit manažment osvetlenia.
Package Name appinventor.ai_kamilpalco.Telocvicna_KomSL
Version 1.2
Rating
Size 2.4 MB
Requirement Android 1.6+
Updated 2016-10-16
Installs 5+
Category Apps, Tools
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *