ปอปลาภาษาซี APK For Android Smartphones

ปอปลาภาษาซี APK For Android Smartphones

Description of ปอปลาภาษาซี

แอพพลิเคชั่นนี้ สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำอุปกร์สื่อสารเคลื่อนที่ มาใช้ในการเรียนรู้
ใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และสร้างบทเรียนมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ มาเป็นรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้
และช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในบทเรียน ซึ่งบทเรียนมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์นั้นจะช่วยตอบสนองกับบทเรียนได้ และทราบผลการตอบสนองนั้น ตัวสื่อที่นำเสนอก็มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นและเสริมแรงที่สำคัญ
ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจมากขึ้นด้วย
Applications discretion. Built from research research. It, therefore, is ideal for bringing mobile communications devices. Used to learn
Used as a medium of teaching and learning activities to create interactive multimedia lessons. The process is a form of learning.
And helping to resolve problems that make students understand the lesson. The interactive multimedia lessons that will help meet the lessons. And the results of the meet. The media presented it changed the movement. This is a stimulating and reinforcing the key.
The students who come to learn and understand more.
– fix bug

App Information of ปอปลาภาษาซี

App Name ปอปลาภาษาซี
Package Name appinventor.ai_bassasong.Porpla_C_language
Version 1.4
Rating ( 7 )
Size 3.5 MB
Requirement Android 1.6+
Updated 2016-04-22
Installs 100+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *